Εκπόνηση Εγχειριδίου EHS

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προκειμένου να υιοθετήσουν πρότυπα ποιότητας όσον αφορά την Υγεία, Ασφάλεια και το Περιβάλλον (HSE), οι οργανισμοί θα πρέπει να διαθέτουν σχετικές οδηγίες και ελέγχους (δηλ. δεν μπορείτε βελτιώσετε κάτι που δεν μπορείτε να μετρήσετε).

Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται εν γένει στα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και πρέπει να κατανοούνται και να εφαρμόζονται τόσο σε συνδυασμό μεταξύ τους όσο και με τα εφαρμοστέα Εθνικά νομοθετήματα.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ειδικότερα όσον αφορά την αποθήκευση και το χειρισμό επικίνδυνων εμπορευμάτων, η νομοθεσία απαιτεί μια προσέγγιση διαχείρισης των κινδύνων που περιλαμβάνει:

  • αναγνώριση του κινδύνου,
  • αξιολόγηση του κινδύνου,
  • επικοινωνία του κινδύνου και
  • ετοιμότητα στην αντιμετώπιση έκτακτης κατάστασης

Μόλις διευθετηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις αναφορικά με τις εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης της ασφάλειας, το επόμενο βήμα είναι να δοθούν κατευθύνσεις και πρακτικές ιδέες σε όσους διαχειρίζονται τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.

Εδώ, η βιωσιμότητα προϋποθέτει ότι η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητας των επιχειρησιακών διεργασιών ή δραστηριοτήτων συνυπάρχουν σε αρμονία με τα υιοθετημένα πρότυπα ασφάλειας.

Και με τον τρόπο αυτό γεννιέται ο Κώδικας Πρακτικής και Διαδικασιών! Αυτό είναι το βασικό έγγραφο οποίο στέκεται στον πυρήνα του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας του οργανισμού σας.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Στην 3S διαθέτουμε απαιτούμενη γνώση και εξειδίκευση για να σχεδιάσουμε το δικό σας  Εγχειρίδιο Πρακτικής και Διαδικασιών, το οποίο αναφέρει λεπτομερώς κάθε απαίτηση που σχετίζεται με επικίνδυνα προϊόντα καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.