Εκπόνηση Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνου

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Γραπτή Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ), αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση καθώς επίσης και ένα βασικό µέσο αυτοέλεγχου της κάθε επιχείρησης.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Μια ορθή διαδικασία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου προϋποθέτει την ενεργή συµµετοχή των εργαζοµένων τόσο κατά τα στάδια του ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων που ενυπάρχουν στο εργασιακό περιβάλλον, όσο και σε αυτά της πρόληψης και προαγωγής της εργασιακής υγείας και ασφάλειας.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης κινδύνων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πολύπλοκες περιστάσεις. Όταν π.χ. πρόκειται για ειδικότερους κινδύνους, όπως η παρουσία χημικών παραγόντων στο χώρο εργασίας που ενέχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν αλλοίωση στη βιολογική ισορροπία των εργαζομένων (ασθένεια), συνέπεια της επαγγελματικής έκθεσης, οι σχετικοί κανονισμοί απαιτούν τη λήψη ειδικών μέτρων ελέγχου.

Γενικά, η ΓΕΕΚ διεξάγεται στα ακόλουθα στάδια:

  • Εντοπισμός των πηγών κινδύνου
  • Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης
  • Εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης, καταγραφή τους και λήψη των κατάλληλων μέτρων ελέγχου

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, απαιτείται τακτική επανεξέταση των ευρημάτων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα ελέγχου εφαρμόζονται πλήρως.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

3S ειδικεύεται στην εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με τους χημικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας και μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τους εργοδότες να καθορίσουν κατάλληλες προφυλάξεις ή μέτρα ελέγχου για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας.

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.