Τεχνικός Ασφάλειας

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α'/2-07-2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», οι εργοδότες είναι απαραίτητο να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία.

Επίσης, προκειμένου να είναι ουσιαστικά τα μέτρα που θα ληφθούν, θα πρέπει να διασφαλίζουν όχι μόνο τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, αλλά και με τις ευρύτερες αρχές δεοντολογίας και απαιτήσεις βιωσιμότητας.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Προκειμένου η προσπάθεια που θα καταβληθεί για την επίτευξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας να είναι αποτελεσματική, προϋπόθεση αποτελεί ο διορισμένος από τον εργοδότη Τεχνικός Ασφάλειας να εξειδικεύεται στο είδος των κινδύνων που ενυπάρχουν στις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Οι κίνδυνοι από την παρουσία χημικών παραγόντων στον εργασιακό χώρο θεωρούνται οι πλεον σημαντικοί.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Στην 3S προσφέρουμε την υπηρεσία του Τεχνικού Ασφάλειας από το 2008 και εξειδικευόμαστε σε δραστηριότητες που σχετιζονται με την παραγωγή, αποθήκευση χημικών προϊόντων.

Η υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

1. Την παροχή συμβουλών σε θέματα:

 • σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων,
 • εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών,
 • προμήθειας μέσων και εξοπλισμού,
 • επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας,
 • διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και
 • γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,

2. Τον έλεγχο της ασφάλειας:

 • των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και
 • των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους

3. Επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων

4. Σχετική ενημέρωση των αρμοδίων προϊσταμένων των τμημάτων ή της διεύθυνσης της επιχείρησης

5. Επίβλεψη των συνθηκών εργασίας:

 • τακτική επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,
 • αναφορά οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας,
 • προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης των παραλείψεων και επίβλεψη της εφαρμογής τους
 • έλεγχος της ορθής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας
 • έρευνα των αιτιών εργατικών ατυχημάτων, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και προτάσεις μέτρων για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων
 • εποπτεία της εκτέλεσης ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων

6. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας

 • λήψη μέριμνας ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και
 • ενημέρωση/καθοδήγησή τους για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους

7. Κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

8. Εκπόνηση ειδικών μελετών/ερευνών

 • διεξαγωγή μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων
 • συμμετοχή στη διεξαγωγή της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου (άρθρο 7, παρ. 1 του Ν. 1568/85, και άρθρο 8, παρ. 1 του Π.Δ. 17/96)
ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.